Anderson & Baggman

Dränering Högby seniorboende

Huskomplexen startade sin verksamhet för länge sedan som Högby servicehus – Finspångs första anpassat byggda serviceboende.

Sedan dess har verksamheterna i husen genomgått många förändringar. Markområdena har däremot inte förändrats i någon större omfattning. Tidens tand har tärt på grundens skydd mot inträngande vatten och fukt. Vi fick uppdraget att gräva upp kring husen, täta och isolera grunden samt leda bort markvatten i nya ledningar till nya brunnar. Det regnvatten och smältande snö som kommer från markytan leds nu vidare till kommunens dagvattensystem. Buskar och annan växtlighet som fanns närmast husen togs bort för att minska risken för framtida fuktskador.

I bildspelet kan du se hur det såg ut innan vi började projektet och hur det blev. I därpå följande bilder visar vi hur vi arbetat med det som nu ligger under marknivån. Vi delade in arbetet i etapper och projektet pågick under tiden januari till maj 2022. Endast asfaltering av gång och körvägar återstår när sista bilderna togs.